Оценка на енергоспестяването

При оценката на енергоспестяване, Hybress се ръководи от препоръчаната методика на Международния протокол за измерване и проверка на ефективността IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol).

Най-голямата пречка пред широкото внедряване на енергийно ефективни технологии е невъзможността да се оцени материална полза. Колкото по-големи вложения изисква проекта, толкова по-голяма полза, той трябва да гарантира. Поради тази причина организацията по оценката на ефективността (EVO) пусна ръководство IMPV, където са разработени методи за изчисляване на икономическото въздействие от въвеждането на енергоспестяващи технологии, описващи общата практика на измерване, изчисляване и анализ на спестявания на материални средства за крайните потребители.


Принцип на определяне на изходният период при оценка на енергоспестяването

 

Преди въвеждането на енергоспестяващи технологии трябва да се определи интервала от време за изчисляване на отношенията на консумацията на енергия към производствените условия (количеството произведени продукти и др.). Този период се нарича първоначален интервал. По време на първоначалния интервал измерванията на консумираната енергия са от данни от сметките за електричество. След въвеждане на енергийно ефективни технологии се прави изчисление на вероятното енергопотребление, ако не е имало модернизиране на производството. За това, се използват данните, получени в първоначалния период от време. Разликата между действителното и изчисленото енергопотребление в последващ времеви период, равен на изходния, наречен отчетен и представлява икономия на енергия от въвеждането на нова технология.

Икономия = Приведеното потребление в базовият период – потребление в отчетният период
Или
Икономия = потреблението през базовия период – потребление в отчетния период ± поправка на изменението на условията на производство

 


Условията, необходими за изчисляването на икономиите на енергия

    При провеждане на енергийни одити съгласно методологията на IPMVP, трябва да бъдат изпълнени шест условия:
  • Точност: данните от измерването трябва да бъде толкова точни, колкото позволява бюджета на одита. Стойността на одитът трябва да бъде незначителен в сравнение с ползата от икономията.
  • Пълнота: доклад за икономия на енергия трябва да включва всички ползи от модернизацията.
  • Консерватизъм: ако някакви параметри е трудно да се измерят или оценят, трябва да се използва най-неблагоприятното значение.
  • Еднообразност: докладите за икономия на енергия трябва да бъдат еднообразни: за различните енергоспестяващи мероприятия; независимо от изпълняващият одита специалист за един обект; за различни периоди от времеодита на един обект;за одит на енергийна ефективност и анализ на нови източници на енергия.
  • Същественост: при определяне на икономията трябва да се измерват най-значимите параметри, влияещи на производствен цикъл, докато по-малко важните параметри може да се изчислят с предположения.
  • Прозрачност: всички производствени измервания и разчети трябва да бъдат подробно описани.


Варианти на оценки за енергоспестяване


Вариант A

Вариант B

Вариант C

Вариант D

Използване

Обект за модернизация: измерване на ключевите параметри

Обект за модернизация: измерване на всички параметри

Цяла сграда

Разчетни данни

Описание

Икономията се определя за сметка на полеви измервания на ключев параметър (-ри) разхода непосредствено на обекта, където се проводеждат мероприятията по энергоспестяване. Параметри, които не попадат в програмата за измерване, се оценяват примерно

Икономията се определя за сметка на измерения разход на енергии на обекта, на който са се провеждали мероприятията за енергоспетяване

Икономия се определя по пътя на измерване на потреблението на енергия на сградата  или на част от нея.  Използва се непрекъснато измерване на потреблението на енергии в течение на целия отчетен период

Икономията се определя по изчислителен път за сградата  за част от нея. Проверява се адекватността на изчислителте показатели по путя на сравняването им  с реални данни

Разчет за икономия

Инженерният расчет на потребление на энергия в изходните и отчетните периоди на време се взимат от следните данни: кратковременни или постоянни замери на ключеви параметри разхода на оценочните параметри

Кратковременни или постоянни измервания на разхода на енергия в изходния и отчетния периоди от време

Анализ на данните на разхода на енергия в изходния и отчетен периоди на време.
Трябват дополнителнителни разчети с използването на интерполация или регресивен анализ

Изчисляването на потреблението на енергия проверено почасово или по месечни сметки за електричество

Кога се использова този вариант

От една страна, този вариант дава резултат с погрешност, свързана с приблизителната оценка на някои параметри, от друга страна, този вариант е значително по-евтин от вариант B

Вариант B е по-скъп от вариант A, т.к. измерват се всички параметри, но, при необходимост от точен резултат трябва да се ползва именно този вариант

Ако на предприятието се внедрят едновременно няколко програми за енергоспестяване за различно оборудоване, използването на този вариант за изчисление позволява да се сократят разходите и обема на работа

Вариант D се използва само в случай ,че отсъстват данни за разхода на енергия за изходния период. 
Пример: производство, където до провеждане на енергоспестяващи мероприятия е отсътствал електромер, а провеждането на измерване на изходното потребление трябва да се измери чрез допълнителни работи и разходи

      


Алгоритъм при избора на вариант за оценка на икономия на енергията

 

  •