Гелиосистемы

Хелиосистема — устройство за преобразуване на енергията на слънчевата радиация в други, удобни  за използване  форми на енергия (например топлина или електрическа чрез топлина). Хелиосистемните инсталации се използват  за отопление и охлаждане на водата и въздуха, сушене на плодове и зеленчуци, опресняване на водата, получаване на  електроенергия и за други цели. Хелиосистемите са екологично чисти източници за възобновяема енергия.


Системата  отопление и кондициониране PolarSol е предназначена за работа в условия на северните територии, има възможност да работи в симетричен режим, а именно, през лятото като климатична система, а  през зимата, като отоплителна система.


Системата  PolarSol се състои от седем взаимодопълваши се компонента, които  позволяват да работи в най-продуктивен режим, от гледна точка на добиване и съхраняването на енергия.


    Системни компоненти PolarSol:

  • Система за управление на компонентите.
  • Колектор от симбиотичен тип.
  • Бак акумулатор (базов обем с кратност 6 м³: 6, 12, 18...)

  • Многофункционален бойлер.
  • Рекуператор за отпадни води.
  • Рукоператор за димните газове  и вентилации.
  • Топлинна помпа.

 


Достойнството и уникалността на системата PolarSol е, че благодарение на сложната работа на всички компоненти, се достига най-високото ниво на ефективност и сигурност във връзка с отказ на работа от системата.


Системата PolarSol е екологично  чиста  и икономически целесъобразна, поради факта, че  позволява да се  използват едновременно топлинната енергия на слънцето, топлинната  енергия на въздуха и земята, както и да възвръща в топлооборот в дома топлинната енергия от отпадните води, и практически свеждане до минимум загубата на топлина от изхвърлянето на отпадните  води, като по този начин -затваряне  движението на топлината в помещението. С това се постига извънредна ефективност  а в следствие, от това и бързо изплащане на системите PolarSol.


Например, годишна енергийна консумация за отопление на средният дом във Финландия с площ 100 м² е около 15-20 000 kWh на цена за 1 kW 0,10 евро, системата PolarSol позволява да се изплати от пестене на електроенергия за период от 6 години, като средната цена на системата е около 10000 евро. Трябва да се отбележи, че за работа компонентите на системата PolarSol, като топлинна помпа и  система на управление се изисква електричество, но системата като цяло консумира само една пета част от тази енергия, която би била необходима за отопление на  дома  само с електричество.


Също така в системата PolarSol има такъв компонент като рекуператор за димни газове и  вентилация, който позволява да се  събира топлина от циркулацията на въздуха в домът и от горенето на дървесина при работата на печките за отопление, ако има такава.


Енергоефективноста на системата PolarSol се постига за сметка на ефективноста на всеки елемент на системата.


Колектори от симбиотичен тип PolarSol имат възможност  да получават топлинна енергия от слънцето и от въздуха, благодарение на особената си иновационна конструкция и техническите решения, позволяващи работата на всеки колектор не само да акумулира слънчевата енергия, но в облачни дни, през зимата да работят на принципа на въздушна топлинна помпа, а през лятото да изпълнява ролята на вентилатор за въдушната климатична система.


Многофункционалният бойлер PolarSol, произведен по модерна технология, позволява да комбинира в себе си до десет контура на циркулация на топлинна енергия, до днешна дата няма аналози.


Рекуператора за отпадни води PolarSol позволява да се събира топлина от нагрятите отпадъчни води, изхвърляни от дома. Благодарение на няколко цикъла на селекция на топлина от отпадъчни води  се възвръща почти цялата топлина, събрана за нагряване на гореща вода от другите  системни компоненти.


Рекуператора за димните газове  и вентилации PolarSol позволява да се възстанови топлината от изхвърлените в атмосферата въздух и димни газове от печките за отопление.

 

Рекуператорите и от двата типа позволяват да се сведе до минимум загубата на топлина, в дома и по-нататъшно оптимизиране на разходите за отопление (в този случай, разходите на електроенергия за работата за топлинните помпи).

 

Бак акумулатора с обем с кратност  6 м³ (6, 12, 18,...), монтиран в земята, изпълнява ролята не само на акумулатор на енергия от енерго сборовете (колектори-симбиоти рекуператори от два вида), но и  затопля през годината околният слой на земята. В резултат на което бак акумулатора има възможност да работи като сонда на топлинната помпа за последващото събиране на топлина от земята.


В системата PolarSol се използват ниски топлинни помпи с малка топлина мощност 2,7 kW с консумация на електричество 0, 54kw. В системата могат да участват в различни случаи  две или повече топлинни помпи, работещи на каскаден принцип, според потребностите на  дома и метеорологични условия (част работи, а  част е в режим на готовност), в следствие на това системата е с изключително висока надеждност във връзка с отказ на износване. Системата на управление  позволява да се управляват  всички компоненти на системата PolarSol позовавайки се на прогнозата за времето и  данните постъпващи  от собствените системни сензори.


Мащабиране на системата PolarSol

Системата за слънчево отопление PolarSol има безкрайна мащабируемост. В зависимост от нуждите на определен обект от топлина, ние разчитаме броя на слънчевите колектори в колекторното поле  и обема на водата в бак акумулатора.

 


Колекторите се поставят върху покрива, вграждат се в конструкцията на сградата или се инсталират отделно. Бакакумулатори  за големи обекти представляват подземни изолирани бетонни капацитети. Обемът на един такъв бак може да достигне 150 м³ и повече.


Функционалното предназначение на сградата определя конструкциите на рукоператорите, които са необходими в системата. Традиционните източници на топлина са отпадни води, въздух от вентилационната система, димни газове.

 

За сгради и съоръжения от  всички размери, клас, назначение, съществува своя конфигурация на системата за  слънчево отопление PolarSol, която ще осигури необходимата степен на автономност. И частният дом и бассейн, и завод и дори аквапарк еднакво ефективно се обезпечават с топла вода и се отопляват с БЕЗПЛАТНА слънчева енергия благодарение на системата PolarSol .