Дадено от природата, изпълнено от PolarSol

Едва ли е необходимо подробно да се говори от необходимостта за повишаване на ролята на енергийната ефективност и внедряването енергоспестяващи технологии — стратегическа задача за всички национални икономики. Безусловно решението на тази задача за икономиката на България не е изключение.

Въпреки постоянното покачване или падане в цените на енергоносителите, обема на консумация не се намалява, а се увеличава, както се увеличава и обема на изхвърляните въглеродни двуокиси, отрицателно въздействащи върху климата и околната среда.


Решавайки задачата с енергийната ефективност, в бизнеса се използва повече от един метод на прилагане на управлението и проектирането на ефективното използване на енергийните ресурси, насочени към намаляване на загубите и това е главният икономически потенциал на реформите в енергопотреблението в Европа.


Изхождайки от своето географското положение, България има огромен потенциал за ефективното използване на алтернативни енергийни източници. Този потенциал трябва да бъде съсредоточен върху постигането на технически възможното и икономически оправданото ниво на ефективно използване на енергийните ресурси както в производството на енергия така и в потреблението и. Въпреки това, рационално енергопотребление не означава отказ от използването и или нейната липсата. Това се дължи на факта че съвременното техническо оборудване, иновационните технологии за спестяване на енергия и правилното им използване — водят до намаляване на консумацията на енергия и до увеличаване на комфорта за потребителите. Тази есен в ЕС влязоха в сила изискванията на нова директива ErP 2009/125/ЕС, под която попада оборудване, предназначено за въздушно отопление и производството на топла вода за битови нужди.


Този нов стандарт установява минимални критерии за енергийна ефективност и предписва екологичен подход в проектирането и производството на консумиращи енергия продукти, продавани в Европейското икономическа зона. Оборудване, което не отговаря на тези критерии не може да бъде продавано на пазара в ЕС.


Благодарение на такъв маркетинг, потребителите могат да сравняват характеристиките на различните устройства или отоплителни системи и да направят правилен избор при закупуване, отдавайки предпочитание към по-енергийно ефективното оборудване.


Финландската компания PolarSol OY е уверена, че новите изисквания са реален повратен момент за пазара на отоплителни системи, а уникалният мониторинг за измерване стойностите на микроклимата на обекти в реално време, дава право и отлична конкурентна възможност да се отправи предизвикателство към другите производители и доставчици на топлинна.


Производствената дейност на компанията непрекъснато се адаптира към новите стандарти на ErP (Energy related Products продукция, свързана с енергията), съвместима със съществуващите системи, HVAC, стойностите на резултатите от тестовете, потвърдени от Института за Тестване и Сертифициране (VTT TUV-упълномощени EHEDG).


Днес 80% от стойностите на услугите е разхода на ресурси, постъпващи в дома чрез мрежовата система (газ, електричество, вода, топлинна енергия). При това потребителите така или иначе, плащат всички загуби на ресурси. Интересът на частния капитал и бизнеса в икономията на енергия, както и създаването на държавни условия за ефективен енергиен мениджмънт е залог за привличане на инвестиции в сектора на възобновяемите източници на енергия.


Компанията PolarSol OY има собствена разработка на продукт за оптимизиране на използването на всички видове енергия:

 • - Адаптивен микропроцесор управляващ контролера PolarSol.
 • - Абсорбатор PolarSol, обработен със специалното високоселективно покритие.
 • - Хелио-въздушен топлоприемник Stellator PolarSol.
 • - Вентилатори Stellator PolarSol.
 • - Мултиконтурни бойлери PolarSol.
 • - Топлоакумулатори PolarSol.
 • - Рекуператори за топли отпадни води, вентилация, димните газове PolarSol.

Всички продукти са в пълно съответствие с ErP 2009/125/ЕС. По този начин с избора на агрегати PolarSol OY, клиентът може да бъде абсолютно уверен в тяхната ефикасност и екологическата им безопасност.


Но за да се случи това, трябва:

 • - някой да е заинтересован;
 • - в заинтересованите страни да се намерят финансови ресурси за провеждане на планираните мероприятия;
 • - икономическите и политически условия да не пречат на провеждането необходимите промени.

Изхождайки от това, PolarSol OY може да Ви осигури пътища за решенито на проблема, които са прилагани добре в практиката във Финландия. Има голям брой сравнително прости технически решения, които намаляват загубата на ресурси във всички сфери на човешката дейност. Хибридните системи PolarSol, експортират традиционното понятие «използване на възобновяеми енергийни източници» на съвсем ново ниво на ефективност. С избора си на възобновяеми енергийни източници вече потребителя не асоциира като като лукс, а по-скоро като чисто икономически решение.

 • Производителят  трябва да предостави  всеки етикет на продукта, което отразява всички необходими характеристики, като коефициентът на сезонна енергийна ефективност, отделянето на вредни газове, шума и други технически параметри.